A A A

Telerau ac Amodau

Diolch am gyrchu adran EichCyngorGofal gwefan Cyngor Gofal Cymru (“y Wefan”). Mae adran EichCyngorGofal y wefan (“EichCyngorGofal”) yn cynnwys y gwasanaethau ar-lein a ddarperir gan Gyngor Gofal Cymru. Mae unrhyw gyfeiriad at “y Wefan” yn golygu gwefan Cyngor Gofal Cymru ac adran EichCyngorGofal hefyd.

Darllenwch yr amodau a’r telerau EichCyngorGofal hyn (“Telerau”), ynghyd â Thelerau ac Amodau’r Wefan a’n Polisi Preifatrwydd yn ofalus, cyn defnyddio EichCyngorGofal. Gweithredir EichCyngorGofal gan Gyngor Gofal Cymru ("y Cyngor Gofal", "ein", "ni" neu "rydym ni"), sy’n Gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Wrth ddefnyddio ein safle rydych chi, y defnyddiwr ("chi") yn derbyn ein Telerau.

Cynhelir EichCyngorGofal a’i safleoedd cysylltiedig er mwyn i chi allu eu defnyddio a’u darllen. Trwy gyrchu a defnyddio EichCyngorGofal, rydych yn derbyn y Telerau hyn, a fydd yn gymwys o’r dyddiad y’i cyrchwyd hi’n gyntaf.

Trwy gyrchu EichCyngorGofal, rydych yn cytuno i fod yn rhwym i’r Telerau hyn.

Mae’r Cyngor Gofal yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r Telerau hyn o dro i dro. Felly, dylech adolygu’r Telerau bob tro rydych yn cyrchu EichCyngorGofal. Os, ar unrhyw adeg nid ydych yn dymuno derbyn y Telerau, ni chewch ddefnyddio EichCyngorGofal. Diweddarwyd y Telerau hyn ddiwethaf ym mis Hydref 2012.

Bwriedir i fynediad at y porthol hwn fod at ddefnydd awdurdodedig yn unig. Ystyrir bod unrhyw ymgais i gael mynediad heb awdurdod at y porthol hwn yn torri Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Cofnodir unrhyw ymgais heb awdurdod i gyrchu’r porthol.

Diffiniadau

EichCyngorGofal – y gwasanaethau ar-lein a ddarperir gan Gyngor Gofal Cymru.

Y Defnyddiwr – unrhyw unigolyn sy’n defnyddio EichCyngorGofal.

Ymgeisydd – defnyddiwr sy’n cyflwyno gwybodaeth bersonol ar y ffurflen gais.

Cofrestrai - defnyddiwr sydd wedi cofrestru ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ac sy’n cyflwyno gwybodaeth bersonol ar y ffurflen adnewyddu neu ddiwygiadau i’w gwybodaeth bersonol.

Llofnodwr Cymeradwy - unigolyn uwch, wedi’i gyflogi mewn sefydliad gofal cymdeithasol yng Nghymru, neu gyfwerth, a gymeradwywyd gan y Cyngor Gofal i ddilysu ac ardystio ceisiadau i gofrestru ac adnewyddu, a chyfathrebu gyda’r Cyngor Gofal ynglŷn â’r ymgeiswyr, y cofrestreion a’r llofnodwyr ar gyfer eu sefydliad.

Aelod Pwyllgor - defnyddiwr sydd wedi cael ei benodi gan y Cyngor Gofal i eistedd ar bwyllgorau cofrestru ac ymddygiad, sy’n cyflwyno gwybodaeth bersonol ac sydd â mynediad at ddogfennau penodol sy’n gysylltiedig â gwrandawiadau.

Gwybodaeth a data yn EichCyngorGofal

Cyngor Gofal Cymru sydd ag hawlfraint yr holl wybodaeth a data a gyhoeddir yn EichCyngorGofal. Gellir eu lawrlwytho a’u hargraffu gan:

Ddefnyddiwr i ategu cais neu adnewyddiad, er mwyn cadw’r Gofrestr yn ddiweddar, a heb fod am unrhyw ddiben arall heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw

Ymgeisydd i gael mynediad at ffurflenni cais

Cofrestrai i gael mynediad at ffurflenni cofnod cyflawniad hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL) a ffurflenni diddymu myfyrwyr

Llofnodwr Cymeradwy i gael mynediad at restri o’u hymgeiswyr a chofrestreion a ffurflenni cais llofnodwyr)

Aelod Pwyllgor i gymryd rhan mewn gwrandawiadau.

Rhybudd Diogelu Data

Bydd y data personol a ddarperir gan Ymgeisydd, Cofrestrai, Llofnodwr Cymeradwy neu Aelod Pwyllgor trwy EichCyngorGofal yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor Gofal Cymru at y dibenion a nodir yn y Datganiad Diogelu Data sydd ar wefan Cyngor Gofal Cymru, ac yn unol â chais, a bydd yn cael ei brosesu yn unol ag egwyddorion diogelu data Deddf Diogelu Data 1998. At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998, Cyngor Gofal Cymru yw’r Rheolydd Data ar gyfer y gwasanaeth hwn. Cedwir y data’n unol â Pholisi Cadw a Dileu Data Cyngor Gofal Cymru a’r Polisi ar Reoleiddio a Chadw’r Gweithlu.

I gael mwy o wybodaeth, gweler y polisïau canlynol ar ein gwefan:

Polisi Diogelu Data

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Polisi Cadw a Dileu Data

Polisi ar Reoleiddio a Chadw’r Gweithlu

Hysbysiad o newidiadau

Cyhoeddir hysbysiad o unrhyw newidiadau i delerau ac amodau EichCyngorGofal ar wefan Cyngor Gofal Cymru.

Ymwrthodiad

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir, nid yw’n gyfystyr â chyngor cyfreithiol nac unrhyw gyngor proffesiynol arall.

Felly, mae’r Cyngor Gofal yn ymwrthod rhag pob atebolrwydd a chyfrifoldeb a ddaw yn sgil unrhyw un sy’n ymweld â’r Wefan yn dibynnu ar wybodaeth neu ddeunydd felly. Ni ellir dal y Cyngor Gofal yn gyfrifol am gynnwys unrhyw dudalennau y cyfeiriwyd atynt trwy ddolen allanol.

Diben y gwefannau neu’r tudalennau y ceir dolen iddynt o’r Wefan yw darparu gwybodaeth yn unig ac nid ydynt wedi cael eu hadolygu na’u hardystio gan y Cyngor Gofal. Ni all y Cyngor Gofal warantu y bydd y dolenni o’r Wefan yn gweithio ar bob adeg ac nid oes gan y Cyngor Gofal unrhyw reolaeth dros hygyrchedd y tudalennau cysylltiedig. Nid yw’r Cyngor Gofal yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau na’r tudalennau y ceir dolen iddynt o’r Wefan hon, ac nid yw’r Cyngor Gofal yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golledion na rhwymedigaethau a allai godi yn sgil clicio ar ddolenni i wefannau cysylltiedig.

Cwcis

Pan fyddwch yn defnyddio’r Wefan hon, gall y Cyngor Gofal ddefnyddio cwcis i gasglu a storio eich gwybodaeth. Mae’r Cyngor Gofal yn defnyddio’r wybodaeth hon i weithredu a gwella’r Wefan, ei gwasanaeth a’i hoffer.

Gall unrhyw drydydd parti hefyd ddefnyddio cwcis ar y Wefan. Cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd am fwy o wybodaeth, gan gynnwys rhestr o’r cwcis a ddefnyddir a gwybodaeth am sut i’w rheoli a’u dileu.

Drwy ddefnyddio’r Wefan, rydych yn cytuno i’ch gwybodaeth gael ei chasglu a’i storio yn unol â’r Telerau hyn a thelerau ein Polisi Preifatrwydd.

Fodd bynnag, mae arnom angen eich caniatâd i ddefnyddio cwcis. Trwy gyrchu EichCyngorGofal, rydych yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio’r cwcis a restrir isod.

Categori 1 – Cwcis sy’n hollol angenrheidiol.

Categori 2 – Cwcis perfformiad

Categori 3 – Cwcis ymarferoldeb

Cwci Categori 1

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i’ch galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion, fel cael mynediad at adrannau diogel o’r wefan.  

 Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt, fel basgedi siopa neu e-filio.

Cwci Categori 2

Mae’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft, pa dudalennau y mae defnyddwyr yn ymweld â nhw amlaf, ac a ydynt yn cael negeseuon gwall gan dudalennau gwe. Nid yw’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy’n adnabod ymwelydd. 

Cronnir yr holl wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn, ac felly mae’n anhysbys. Caiff ei defnyddio i wella’r ffordd y mae’r wefan yn gweithio yn unig.

Cwci Categori 3

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i’r wefan gofio’r dewisiadau rydych yn eu gwneud (fel eich enw defnyddiwr, iaith neu ym mha ranbarth rydych chi) a darparu nodweddion gwell, mwy personol. Er enghraifft, efallai y gall gwefan roi adroddiadau tywydd neu newyddion traffig lleol i chi trwy storio pa ranbarth rydych ynddo ar hyn o bryd mewn cwci. Gellir defnyddio’r cwcis hyn hefyd i gofio newidiadau rydych wedi’u gwneud i faint testun, ffont a rhannau eraill o’r tudalennau gwe y gallwch eu haddasu. Gellid eu defnyddio hefyd i ddarparu gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt, fel gwylio fideo neu wneud sylw ar flog.

Eiddo Deallusol

Diogelir y Wefan, gan gynnwys (ond heb ei gyfyngu i) testun, cynnwys, meddalwedd, fideo, cerddoriaeth, sain, graffeg, ffotograffau, darluniau, gwaith celf, enwau, logos, nodau masnach, a deunyddiau eraill ("Gwybodaeth") gan hawlfraint, cronfeydd data, nodau masnach a/neu hawliau eiddo deallusol eraill.

Mae’r Wybodaeth yn cwmpasu cynnwys sy’n eiddo i’r Cyngor Gofal ac a reolir ganddo, a chynnwys sy’n eiddo i unrhyw drydydd parti ac a reolir ganddynt ac sydd wedi’i drwyddedu i’r Cyngor Gofal.

Mae’r holl enwau, lluniau a logos sy’n gysylltiedig â’r Cyngor Gofal yn farciau perchnogol i’r Cyngor Gofal. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti a gyrchir trwy’r Wefan hon heb ganiatâd ymlaen llaw gan y perchennog hawlfraint perthnasol. Dylai ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio’n logo gael eu cyfeirio at y tîm Cyfathrebu trwy’r manylion cyswllt isod.

Rydych yn cytuno i hysbysu’r Cyngor Gofal yn ysgrifenedig yn brydlon os dewch yn ymwybodol o unrhyw achosion o fynediad heb awdurdod i’r Wefan neu ddefnydd ohoni gan unrhyw barti, neu o unrhyw honiad bod y Wefan neu unrhyw ddefnydd o’r Wybodaeth yn ymyrryd â hawlfraint, nodau masnach neu hawliau dan gontract, statudol neu gyfraith gyffredin unrhyw barti.

Hysbysiad hawlfraint

Hawlfraint y Cyngor Gofal yw’r wybodaeth a welir ar y Wefan hon, oni nodir yn wahanol. Rydych yn cytuno i gydymffurfio â phob rhybudd neu gyfyngiad hawlfraint ychwanegol sydd wedi’u cynnwys yn y Wefan. Gallwch ailddefnyddio’r wybodaeth sydd ar y wefan hon am ddim mewn unrhyw fformat. Mae ailddefnyddio’n cynnwys copïo, dosbarthu copïau i’r cyhoedd, cyhoeddi, darlledu a chyfieithu i ieithoedd eraill. Mae hefyd yn cynnwys gwaith ymchwil ac astudio anfasnachol. Mae ailddefnyddio deunydd yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol. Rhaid i chi:

gydnabod y ffynhonnell a’n hawlfraint pan fyddwch yn darparu’r wybodaeth i eraill

cadw pob rhybudd hawlfraint wedi’i lawrlwytho a/neu wedi’i argraffu a pharhau’n rhwym i delerau geiriau  a rhybuddion felly

peidio â gwerthu na chynnig gwerthu unrhyw Wybodaeth

ailgynhyrchu’r Wybodaeth yn gywir

peidio â defnyddio’r Wybodaeth mewn ffordd gamarweiniol

peidio â defnyddio’r Wybodaeth yn bennaf at y prif ddiben o hysbysebu neu hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth penodol.

Nid yw’r caniatâd i lawrlwytho ac ailgynhyrchu’r Wybodaeth yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y Wefan lle mae’r hawlfraint yn eiddo i drydydd parti. Rhaid cael caniatâd deiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ailgynhyrchu deunydd o’r fath.

Gellir gweld mwy o arweiniad ar ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus ar Hafan Swyddogol Deddfwriaeth y DU: www.legislation.gov.uk. Nodwch os gwelwch yn dda nad oes tâl am ailddefnyddio’r Wybodaeth hon, cyn belled â’i bod yn cael ei hailddefnyddio’n unol â’r amodau uchod. Pe byddai ailddefnyddio’r Wybodaeth hon yn mynd yn groes i un o’r amodau a nodwyd uchod, dylid gwneud cais ysgrifenedig am ganiatâd i ailddefnyddio’r Wybodaeth. Bydd y Cyngor Gofal yn ystyried y cais yn ofalus. Cyfeiriwch geisiadau ysgrifenedig at y Rheolwr Cyfathrebu (cyfeiriad isod).

Os hoffech wneud cwyn am achos o ailddefnyddio Gwybodaeth oddi ar Wefan, dilynwch weithdrefn gwyno’r Cyngor Gofal ar dudalen gwe Canmoliaeth, Pryder a Chwyno.

Hypergysylltu

Nid oes angen i chi ofyn am ein caniatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau sy’n cael eu cynnal ar y safle hwn yn www.eichcyngorgofal.org.uk. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i’n tudalennau gael eu llwytho mewn fframiau ar eich safle. Dylai tudalennau gwe’r Cyngor Gofal lwytho i mewn i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Os hoffai perchnogion pyrth gynnwys tudalennau gwe Cyngor Gofal o fewn safle porth, cysylltwch â Chydgysylltydd y Wefan a’r Mewnrwyd ar y cyfeiriad isod. Cofiwch gynnwys eich manylion cyswllt - eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost, a disgrifiad o’ch safle porth.

Defnyddio

Gellir cyrchu’r Wefan dros dro yn unig ac rydych yn cydnabod nad ydych yn ennill unrhyw hawliau na thrwyddedau yn y Wefan nac i’r Wefan a/neu’r wybodaeth heblaw am yr hawl gyfyngedig i ddefnyddio’r Wefan yn unol â’r Telerau hyn.

Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r Wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw’n tresmasu ar hawliau unrhyw drydydd parti, nac yn cyfyngu ar allu unrhyw drydydd parti i ddefnyddio a mwynhau’r Wefan hon, na’i rwystro rhag gwneud hynny. Bydd amod neu waharddiad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad anghyfreithlon, neu ymddygiad a allai aflonyddu ar rywun, neu achosi gofid neu anhwylustod iddo, trosglwyddo cynnwys aflan neu sarhaus neu darfu ar y llif sgwrsio arferol sydd ar y Wefan hon.

Gwaherddir trosglwyddo unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, difenwol, aflan, sarhaus neu dramgwyddus trwy’r Wefan hon.

Ni chaniateir camddefnyddio’r Wefan hon trwy gyflwyno, yn fwriadol, firysau, ceffylau Caerdroea, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol i’r dechnoleg. Ni chaniateir ceisio cael mynediad heb awdurdod i’r Wefan neu’r gweinydd y caiff ei storio arno ac ni chaniateir ymosod ar ein gwefan trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu drwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig.

Cyfyngiad Rhwymedigaeth

Rydych yn cydnabod eich bod yn defnyddio’r Wefan, gan gynnwys y Wybodaeth, ar eich menter eich hun. Os nad ydych yn fodlon â’r Wefan, y Telerau neu unrhyw ran o’r Wybodaeth, yr unig ateb yw peidio â defnyddio’r Wefan mwyach. Ar wahân i achosion o dwyll ac anafiadau personol neu farwolaeth sy’n cael eu hachosi gan esgeulustod y Cyngor Gofal, ni fydd y Cyngor Gofal yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti am unrhyw niwed uniongyrchol, arbennig, anuniongyrchol, ôl-ddilynol neu gysylltiedig (gan gynnwys colli elw), neu unrhyw niwed arall o unrhyw fath, p’un a yw’n seiliedig ar gontract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall, hyd yn oed os yw’r Cyngor Gofal wedi cael ei rybuddio y gallai hyn ddigwydd.

Nid yw’r Cyngor Gofal yn derbyn unrhyw atebolrwydd am fethu â chydymffurfio â’r Telerau hyn lle daw’r methiannau yn sgil amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

Diogelu rhag firysau

Rydym yn gwneud ein gorau i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o’r broses gynhyrchu. Peth doeth bob amser fyddai rhedeg rhaglen gwrthfirysau ar unrhyw ddeunydd a lawrlwythwyd o’r Rhyngrwyd. Ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol, yn sgil defnyddio deunydd neu lawrlwytho neu ddefnyddio unrhyw ddeunydd a ddaw o’r Wefan.

Ni fydd y Cyngor Gofal yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig a ddaw yn sgil eich defnydd o’r Wefan ac nid yw’n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol, a allai ddigwydd yn sgil eich defnydd o’r Wefan.

Terfynu

Os byddwch chi’n torri unrhyw un o’r Telerau hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio’r wefan yn cael ei therfynu’n awtomatig.

Newidiadau i’r wefan

Gallai’r Wefan gynnwys hen ddeunydd ar unrhyw adeg. Rydych yn derbyn bod gan y Cyngor Gofal yr hawl i newid cynnwys neu fanylebau technegol unrhyw agwedd ar y Wefan ar unrhyw adeg yn ôl ei ddisgresiwn, er nad oes ganddo ddyletswydd i wneud hynny. Rydych hefyd yn derbyn y gallai newidiadau o’r fath olygu na fyddwch yn gallu cyrchu’r Wefan.

Ildio Hawl

Ni fydd y ffaith bod y Cyngor Gofal yn hepgor toriad unrhyw ddyletswydd sy’n deillio o’r Telerau hyn yn golygu bod unrhyw doriad arall yn cael ei hepgor, ac ni fydd y ffaith bod y Cyngor Gofal yn methu â gweithredu unrhyw gamau adfer, neu ond yn cymryd rhai camau adfer, yn golygu ei fod yn ildio unrhyw hawl ar ôl hynny i weithredu’r camau neu i gymryd unrhyw gamau adfer eraill.

Cyffredinol

Ni fydd gan unigolyn nad yw’n barti yn y Telerau hyn unrhyw hawl o dan Ddeddf Contract (Hawliau Trydydd Parti) 1999 i orfodi unrhyw un o’r Telerau hyn.

Os canfyddir bod unrhyw ran o’r Telerau hyn yn annilys, yn amhosibl ei gorfodi neu’n anghyfreithlon am ba reswm bynnag, bydd y rhan annilys, amhosib ei gorfodi neu’n anghyfreithlon yn cael ei dileu, a bydd y Telerau sydd ar ôl yn parhau i fod mewn grym yn llawn.

Polisi Preifatrwydd

Mae Polisi Preifatrwydd y Cyngor Gofal yn berthnasol i’ch defnydd chi o’r Wefan ac yn cynnwys gwybodaeth bwysig, gan gynnwys sut rydym yn defnyddio a diogelu’r wybodaeth a gesglir gennym. Gweler gwe-dudalen ein polisi preifatrwydd.

Hysbysiad cyfreithiol

Llywodraethir a dehonglir y Telerau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr (fel y cânt eu rhoi ar waith yng Nghymru). Bydd unrhyw ddadl o ran y Telerau hyn yn cael ei ddatrys o dan awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn am Delerau EichCyngorGofal, gallwch gysylltu â ni trwy un o’r ffyrdd canlynol:

E-bost: registration@ccwales.org.uk

Llythyr:

Cyngor Gofal Cymru
Tŷ South Gate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Ffôn: 0300 30 33 444

Ffacs: 029 2038 4764

Minicom: 029 2978 0680