A A A

Deddf Diogelu Data 1998

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Pan fyddwch yn cyflwyno cais i gael eich cofrestru, neu gais i ddiweddaru neu adnewyddu eich cofrestriad, byddwch yn darparu Gofal Cymdeithasol Cymru â gwybodaeth amdanoch chi’ch hunan. Mae’r datganiad hwn yn dangos sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth y byddwch yn ei darparu ar gyfer y pwrpasau canlynol:
1. Ystyried pa mor addas yr ydych i gael eich cofrestru
2. Diweddaru a chynnal y Gofrestr
3. Cadw mewn cysylltiad â chi
4. Cynhyrchu adroddiadau ystadegol ar y Gofrestr
5. Monitro cylfe cyfartal

Mae rhagor o wybodaeth am bob un o'r pwrpasau hyn wedi ei hamlinellu isod.

1. Wrth ystyried eich addasrwydd cychwynnol a pharhaus i gael eich cofrertu efallai y byddwn yn:
• archwilio unrhyw wybodaeth a dderbyniwn mewn perthynas â’ch ffitrwydd i ymarfer a’ch addasrwydd i gael eich cofrestru
• rhannu gwybodaeth gyda’ch cyflogwr am ganlyniad eich cais ac unrhyw benderfyniadau a wneir mewn perthynas â’ch cofrestriad 
• rhannu gwybodaeth berthnasol amdanoch, er mwyn gwarchod y cyhoedd, gyda:
      • eich cyflogwr
      • cyflogwyr neu asiantaethau cyflogi 
      • sefydliadau addysgol  
      • Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
      • gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Cymru
      • rheoleiddiadau eraill (tu mewn neu du allan i’r DU)
      • cyrff rheoleiddio eraill (tu mewn neu du allan i’r DU
      • yr heddlu 
      • adrannau llywodraethol y llysoedd neu asiantaethau sy’n gweithredu ar eu rhan

2. Wrth ddiweddaru a chynnal y gofrestr byddwn:
• yn darparu’r wybodaeth ganlynol ar y gofrestr gyhoeddus ar ein gwefan:
      • eich enw llawn
      • eich rhif cofrestru a’r rhan(nau) o’r gofrestr yr ydych wedi eich cofrestru arnynt
      • sir eich cyfeiriad(au) gwaith yn y DU
      • y dyddiad y cawsoch eich rhoi ar y Gofrestr
      • eich cymwysterau i ymarfer yn eich gwaith cymdeithasol/rôl gofal
      • gwybodaeth yn ymwneud â’ch ffitrwydd i ymarfer, gan gynnwys y gwarediadau a osodir
      • darparu canlyniad eich cais a’r rhesymau dros ein penderfyniad i’ch cyflogwr gwasanaeth cymdeithasol presennol
      • unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn darparu’r wybodaeth ganlynol ychwanegol i’ch cyflogwyr gofal cymdeithasol presennol, ac i unrhyw gyflogwr gofal cymdeithasol arall sy’n ystyried eich cyflogi:
      • eich enwau blaenorol, os oes gennych rai
      • eich dyddiad geni
      • eich cymwysterau 
      • cyfeiriad eich cwrs neu eich gwaith (oni bai lle byddai disgwyl i ddatgeliad o’r fath eich rhoi chi mewn perygl) ac unrhyw hanes o gyflogaeth
      • unrhyw weithredu a wneir mewn perthynas ag ymddygiad blaenorol yr ydych wedi ei ddatgan ar eich ffurflen gais

3. Mae cadw mewn cysylltiad â chi yn cynnwys:
• cysylltu â chi ynghylch cofrestru
• os ydych wedi rhoi caniatâd, byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am y gofrestr a’n gwaith ni

4. Mae cynhyrchu adroddiadau ystadegau yn cynnwys:
• defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi i fonitro tueddiadau a darparu adroddiadau ar y Gofrestr Gofal Cymdeithasol. Mae’r adroddiadau hyn yn darparu data ystadegol ond nid ydynt yn enwi unigolion.

5. Mae monitro Cyfle Cyfartal yn cynnwys:

• defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych chi ar Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth at bwrpas monitro tueddiadau a darparu adroddiadau ar y gofrestr. Ni fydd adroddiadau yn enwi unrhyw unigolion.

Eich hawliau diogelu data
Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych chi mewn cysylltiad â’ch cais yn cael ei phrosesu yn unol â chyfrifoldebau Gofal Cymdeithasol Cymru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 ac, o 25 Mai 2018, Rheoliad yr UE 2016/679 (y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol).  Mae’r rhain yn cynnwys hawliau penodol i unigolion, gan gynnwys:
      • yr hawl i ofyn am fynediad i wybodaeth bersonol amdanoch chi (gelwir hyn yn hawl mynediad gwrthrych);
      • yr hawl i gywiro data anghywir ac, mewn rhai amodau, yr hawl i gael gwared ar ddata;
      • yr hawl i wrthwynebu prosesu data mewn rhai amodau (er enghraifft os ydych yn credu bod y data sydd gennym yn anghywir neu os yw’n cael ei brosesu ar gyfer pwrpasau machnata uniongyrchol);
      • yr hawl i wrthwynebu unrhyw benderfyniad awtomataidd, gan gynnwys proffilio; a
      • yr hawl i gwyno wrth y rheoleiddiwr, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, os ydych yn anhapus ynglŷn â sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio.  Gellir cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar www.ico.org.uk 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’r datganiad hwn neu os ydych yn dymuno defnyddio unrhyw rai o’r hawliau uchod yna cysylltwch â:

Kate Salter
Gofal Cymdeithasol Cymru
Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW
Gofal Cymdeithasol Cymru

Cadw eich gwybodaeth
Caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw gan Gofal Cymdeithasol Cymru am gyfnod eich cofrestru. Pan ddaw eich cyfnod cofrestru i ben, byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol tan ein bod yn ystyried y bydd yn annhebygol y byddwch yn dymuno ail-gofrestru.
Nid ydym yn trosglwyddo eich data personol i unrhyw wlad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Ein sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth bersonol
Mae’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei defnyddio i wneud penderfyniad am eich cofrestru ac i gynnal y gofrestr yn cael ei phrosesu er mwyn ein galluogi ni i weithredu ein nod statudol a amlinellir yn adran 68 Deddf Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, sef diogelu, hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles y cyhoedd yng Nghymru *.
Fel rhan o’r amcan hwn, mae adran 80 Deddf 2016 yn gofyn bod Gofal Cymdeithasol Cymru yn cadw cofrestr o weithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol Ewropeaidd sy’n ymweld. Mae prosesu eich gwybodaeth bersonol, fel sy’n cael ei amlinellu yn y datganiad hwn, yn angenrheidiol i ddiwallu’r rhwymedigaethau cyfreithiol hyn. 

Canlyniadau methu darparu eich gwybodaeth i ni
Er mwyn i ni ystyried eich cais, rhaid i chi ddarparu eich manylion personol i ni. Os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion sydd eu hangen arnom, ni fyddwn yn gallu cwblhau eich cofrestriad/adnewyddu eich cofrestriad a gallai hyn effeithio ar eich gallu i barhau i weithio yn y maes.
* Bydd diogelu’r cyhoedd yn diystyru rheoliadau diogelu data lle y bo’n addas.